ഗണേശോത്സവ നിമജജന മഹാശോഭായാത്ര മണ്ണാര്‍ക്കാട് നടന്നു.

ഗണേശോത്സവ നിമജജന മഹാശോഭായാത്ര മണ്ണാര്‍ക്കാട് നടന്നു 4 മണിയോടെ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങളുമായി നെല്ലിപ്പുഴയില്‍ നിന്നും ശോഭായാത്ര ആരംഭിച്ചു ഗണേശോത്സവ സമിതി ഭാരവാഹികള്‍ മുന്നില്‍ അണിനിരന്നു

9 പഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 86 ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ശോഭായാത്രയില്‍ അണിനിരത്തിയത് ബൈപ്പാസ് വഴി കുന്തിപ്പുഴ ആറാട്ടുകടവിലെത്തി വിഗ്രങ്ങള്‍ നിമജജനം ചെയ്തു

Related