ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്‌ക്യൂ വളണ്ടിയേഴ്‌സ് രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സേനയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും പങ്കാളികളാകാം.

ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്‌ക്യൂ വളണ്ടിയേഴ്‌സ് രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന

ഔദ്യോഗിക സേനയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും പങ്കാളികളാകാം. മണ്ണാര്‍ക്കാട് ലീഡിംഗ് ഫയര്‍മാന്‍ പി.നാസര്‍ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുന്നു.

Related