തോട്ടിൽ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു.

ശിരുവാണി ശിങ്കൻപാറ കോളനിയിൽ തോട്ടിൽ വീണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. കോളനിയിലെ അഭിലാഷിൻ്റേയും അനിതയുടേയും മകൻ

അമൽ (2) ആണ് മരിച്ചത്. തോട്ടിന് സമീപത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണതാണെന്ന് കരുതുന്നു.

Related