പ്രോത്സാഹന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

എസ്.എസ്.എല്‍.സി., പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് നല്‍കി വരുന്ന പ്രോത്സാഹന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്.എസ്.എല്‍.സി., പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ആദ്യതവണയെഴുതി വിജയിച്ച അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുളള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിച്ചവരും ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുളളവരുമായ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയില്‍ പരമാവധി നാല് സി ഗ്രേഡും അതിനുമുകളിലും, പ്ലസ്ടുവിന് പരമാവധി രണ്ട് സി ഗ്രേഡും

അതിനു മുകളിലും മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടാവുക. വെളളക്കടലാസില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷകള്‍ മാര്‍ക്ക്‌ലിസ്റ്റ്, ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ദേശസാത്കൃത ബാങ്ക്പാസ്ബുക്ക്, ആധാര്‍ എന്നിവയുടെ പകര്‍പ്പ്, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം അട്ടപ്പാടി ഐ.റ്റി.ഡി.പി. ഓഫീസിലോ/അഗളി/പുതൂര്‍/ഷോളയൂര്‍ ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസുകളിലോ ആഗസ്റ്റ് 20 നകം സമര്‍പ്പിക്കണം. വൈകി ലഭിക്കുന്നതും, അപൂര്‍ണ്ണവും, മതിയായ രേഖകള്‍ ഉളളടക്കം ചെയ്യാത്തതുമായ അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 04924-254382 ല്‍ ബന്ധപ്പെടുക.