സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമേധാവികൾ ജീവനക്കാരുടെ പേര് ഇ ഡ്രോപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ സ്ഥാപനമേധാവികൾ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇ ഡ്രോപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇ -ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് കലക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി നിയോഗിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ജില്ലാ

കലക്ടർ ആയിരിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള കേരള എൻ ഐ സി വികസിപ്പിച്ച ഇ ഡ്രോപ് രജിസ്ട്രേഷൻ 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. മുൻ അസംബ്ലി ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജീവനക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോം കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്.