എഐ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ യൂത്ത്‌ലീഗ്, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രതിഷേധം : ഇന്നത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ ചുരുക്കത്തില്‍

എഐ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ യൂത്ത്‌ലീഗ്, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

പ്രതിഷേധം : ഇന്നത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ ചുരുക്കത്തില്‍

Related