സ്വര്‍ണ്ണശോഭയില്‍ നെറ്റിപ്പട്ടവും വര്‍ണ്ണക്കുടകളും : പൂരപ്രേമികള്‍ക്ക് ആനന്ദക്കാഴ്ച്ചയൊരുക്കി അരകുര്‍ശ്ശിയില്‍ ആനച്ചമയം

സ്വര്‍ണ്ണശോഭയില്‍ നെറ്റിപ്പട്ടവും വര്‍ണ്ണക്കുടകളും :

പൂരപ്രേമികള്‍ക്ക് ആനന്ദക്കാഴ്ച്ചയൊരുക്കി അരകുര്‍ശ്ശിയില്‍ ആനച്ചമയം

Related