ഇടിച്ചക്കയാണ് താരം, മതഭേതമില്ലാതെ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും വിഭവങ്ങളെത്തിച്ചു, ഒരുക്കങ്ങള്‍ സജീവം, കഞ്ഞിപ്പാര്‍ച്ചയില്‍ നാളെ പതിനായിരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും

ഇടിച്ചക്കയാണ് താരം, മതഭേതമില്ലാതെ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും വിഭവങ്ങളെത്തിച്ചു,

ഒരുക്കങ്ങള്‍ സജീവം, കഞ്ഞിപ്പാര്‍ച്ചയില്‍ നാളെ പതിനായിരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും

Related