രണ്ടാം വിജയം, മണ്ണാര്‍ക്കാടെത്തിയ വി.കെ ശ്രീകണ്ഠനെ പൊതിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍

രണ്ടാം വിജയം, മണ്ണാര്‍ക്കാടെത്തിയ വി.കെ ശ്രീകണ്ഠനെ പൊതിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍, മധുരം നല്‍കി എംപി,

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ എംപി ഓഫീസ് സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയതാണ് നിയുക്ത എംപി വികെ ശ്രീകണ്ഠന്‍

Related