മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടെ യുഡിഎഫില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ജനം മറുപടി നല്‍കി : നിയുക്ത എംപി വികെ ശ്രീകണ്ഠന്‍

മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടെ യുഡിഎഫില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ജനം മറുപടി നല്‍കി

: നിയുക്ത എംപി വികെ ശ്രീകണ്ഠന്‍

Related