ഇനി കോളനിയില്ല, മന്ത്രിയ്ക്ക് നന്ദി, പായസമുണ്ടാക്കി പേരുമാറ്റം ആഘോഷിച്ച് നായാടിക്കുന്ന് ഐശ്വര്യ നഗര്‍ നിവാസികള്‍

ഇനി കോളനിയില്ല, മന്ത്രിയ്ക്ക് നന്ദി, പായസമുണ്ടാക്കി പേരുമാറ്റം

ആഘോഷിച്ച് നായാടിക്കുന്ന് ഐശ്വര്യ നഗര്‍ നിവാസികള്‍

Related