സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണം : തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വകാര്യമേഖലയിലെ വാണിജ്യ- വ്യാപാര- വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് അവധി അനുവദിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. ജീവനക്കാരുടെ വേതനം കുറയ്ക്കാതെ അവധി നൽകാനാണ് ഉത്തരവ്. അവധി അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ അയാൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലിന് ആപത്തോ നഷ്ടമോ ഇടവരുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വന്തം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്

വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം സ്വന്തം ജില്ലയിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അനുമതി നൽകണം. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 145 എ വകുപ്പ് പ്രകാരവും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 202 എ വകുപ്പ് പ്രകാരവുമാണ് ഉത്തരവ്. പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ ഡിസംബർ 10 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകാത്തവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയായി 500 രൂപ പിഴ നൽകി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

Related